پیام مدیر عامل شرکت

 مدیر عامل نهایی     

روزبه ظهیری هاشمی

مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن

«با توکل بر خدا»

تکیـــــه بـــــر تــــــوان و دانـــش

متخصـــصان کشـــور بهــــره‌منـــدی

از تکنــــولوژی‌های روز دنـــیا با انگیـزه

و عـشـــق بـــه مـــردم ســـرزمیــنــم

از هیــچ تــلاشـــی در راه تـــامــیـــن

 ســرپنـاهشان کوتــاهی نــخواهـیم کرد.