فهرست پروژه‌های در دست اجرا

مجتمع مسکونی ویلا کرمان
مجتمع مسکونی ویلا کرمان مشتمل بر 60 واحد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در دست احداث می باشد.
مجتمع مسکونی بعثت 5 کرمان
مجتمع مسکونی بعثت 5 کرمان مشتمل بر 120 واحد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در دست احداث می باشد.
مجتمع مسکونی فاز  2 نیلوفر شیراز
مجتمع مسکونی فاز 2 نیلوفر شیراز مشتمل بر 60 واحد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در دست احداث می باشد.
مجتمع مسکونی فاز 1 نیلوفر شیراز
مجتمع مسکونی فاز 1 نیلوفر شیراز مشتمل بر 90 واحد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در دست احداث می باشد.
مجتمع مسکونی نصر سیرجان
پروژه سیرجان فاز 3 - ساخته شده توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب
پروژه تجاری - مسکونی آناهیتا شیراز
پروژه تجاری - مسکونی آناهیتا شیراز مشتمل بر 53 واحد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در دست احداث می باشد.
مجتمع مسکونی آفتاب قم مشتمل بر 91 واحد توسط شرکت پارس مسکن الوند در دست احداث می باشد.
پروژه تجاری امید پردیس
پروژه تجاری امید پردیس - ساخته شده توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
پروژه مسکونی مهر شاهین شهر اصفهان
پروژه مسکونی مهر شاهین شهر اصفهان - ساخته شده توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
پروژه تجاری ویونا
پروژه تجاری ویونا - ساخته شده توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
مجتمع مسکونی جماران تهران
مجتمع مسکونی جماران تهران - مشتمل بر 62 واحد مسکونی - توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در دست اقدام می باشد.
مجتمع مسکونی لاکانشهر رشت
مجتمع مسکونی لاکانشهر در نزدیکی شهر رشت توسط شرکت پارس مسکن خزر در حال احداث می باشد.
مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی خاتم اراک
مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی خاتم اراک توسط شرکت پارس مسکن الوند در حال اجرا می باشد.
مجتمع مسکونی فردوسی کرمانشاه
مجتمع مسکونی فردوسی در خیابان فردوسی کرمانشاه توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در حال احداث است.
مجتمع اداری تجاری پردیس اصفهان
مجتمع اداری تجاری پردیس در شهر اصفهان توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در دست احداث است.
مجتمع مسکونی بعثت کرمان-فاز 4
فاز 4 مجتمع مسکونی بعثت کرمان مشتمل بر 161 واحد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در حال احداث می باشد.
مجتمع مسکونی نادر مشهد
مجتمع مسکونی نادر مشهد مشتمل بر 117 واحد مسکونی توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق (سهامی عام) در دست احداث می باشد.
مجتمع مسکونی بلوار فردوس- تهران
مجتمع مسکونی بلوار فردوس- تهران مشتمل بر 20 واحد مسکونی توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در دست احداث است.
مجتمع مسکونی ارمغان تهران
مجتمع مسکونی ارمغان تهران مشتمل بر 28 واحد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران دردست احداث می باشد.
مجتمع مسکونی یاس3 زاهدان
مجتمع مسکونی یاس3 زاهدان شامل 292 واحد مسکونی می باشد که توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق در حال احداث می باشد.