طرح ها و پروژه ها

پروژه گلسار (مرکز خرید ایرانیان)
پروژه گلسار (مرکز خرید ایرانیان) مشتمل بر 49 واحد توسط شرکت پارس مسکن خزر در دست احداث می باشد.
در دست اجرا
1390/12/06
1390/12/07

تعداد واحد تجاری: 21 واحد

تعداد واحد اداری: 28 واحد

تعداد بلوک: 1 بلوک 13 طبقه

تعداد واحد تجاری فروش رفته: 7 واحد

تعداد واحد اداری فروش رفته: 24 واحد

مساحت زمین: 753 مترمربع

مساحت زیربنای کل: 8196 مترمربع

نوع اسکلت: فلزی

پیشرفت فیزیکی (دی ماه 1390): 82.8 درصد