مرکز خرید ایرانیان
پروژه گلسار (مرکز خرید ایرانیان) مشتمل بر 49 واحد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان در شهر رشت ساخته شده است
خاتمه یافته
1397/08/22
1397/08/22