مقالات

برنامه ریزی و و کاربرد آن در مدیریت پروژه 1

 ۱۳۸۵/۰۵/۲۹
  فایلهای مرتبط
یکی از ضروریات توسعه سیستم مدیریت تعمیم وگسترش فرهنگ برنامه ریزی است بمنظور نفوذ هرچه بیشتر فرهنگ برنامه ریزی گاهی نیاز به تغییر رفتار وعادت درمدیریت ها وجود دارد وبرای آن نکات مختلف باید بکاربرده شود تاامکان اجرائی نمودن هرچه بیشتربرنامه ریزی در اجرای پروژه ها بدست آید. برنامه ریزی علمی است نوپا که عمری کمتر از 50 سال را سپری کرده است ودریک کلام کلی می توان تاکید نمود که با بکارگیری این علم مدیریت قادر می شود با وقایع وحوادث پیش بینی نشده در دنیای پروژه دقیتربرخورد نماید وتوان دستیابی به اهداف را در سیستم مدیریت تقویت می نماید.

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.