مقالات

برنامه ریزی و و کاربرد آن در مدیریت پروژه 4

 ۱۳۸۵/۰۵/۲۹
  فایلهای مرتبط
الف) رابطه زمان – هزینه پروژه پروژه هایی که از دیدگاه مدیریت طراز اول سازمان، بااهمیت ، ضروری وحیاتی ارزیابی و درجه بندی می شوند، معمولا از این امتیازهم برخوردار می گردند که هرچه ممکن است زودترخاتمه یابند ودست کم اینکه به هیچ وجه از برنامه زمانی پیش بینی شده تاخیرننمایند. ضرورت ، اولویت واهمیت برخی از برنامه ها، طرحها و پروژه ها به ویژه دربخش دولتی بنابردلایل مختلفی تغییرکرده ویا افزایش می یابد. مهمترین دلایل وعوامل را می توان به شرخ زیرنام برد. 1- تغییر شرایط اوضاع سیاسی، اقتصادی واجتماعی 2- تغییردیدگاههای مدیریت طراز اول سازمان مولد پروژه یاکارفرمای آن 3- تغییر امکانات ومنابع اجرایی سازمان مولد پروژه 4- تاخیر پروژه ها از برنامه زمانبندی شده

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.