اطلاعات تماس

 دبیرخانه و مرکز تلفن:

تلفن:    8-22913590 - 021-
دورنگار:    
22914150 - 021-

 

   واحد فروش

021-2931

22913590-8  021     داخلی 2331 و 2333

   پیامک:

20009614

 

 امور سهام

تلفن: 22913585 -021

دورنگار:    22913575 -021

 

 روابط عمومی

تلفن: 22913608 -021

دورنگار: 22913601 -021

 

اطلاعات ثبتی شرکت:

شماره ثبت شرکت:78828

شناسه ملی: 10101236571

کد اقتصادی شرکت: 411151486

 

نشانی:

تهران - خیابان میرداماد - میدان مادر - خیابان شاه نظری - شماره 8  - صندوق پستی 6334-15875

کد پستی: 1547835311

پست الکترونیک:

info@maskanco.ir

 

 نقشه شرکت