اطلاعات تماس

دبیرخانه و مرکز تلفن:

تلفن:     8 -22913590 - 21 - 0098
دورنگار:    22914150 - 21 - 0098

 

  واحد فروش

تلفن:

021-2931

22226050- 21 - 0098

22913600- 21 - 0098

پیامک: 20009575

 

 

امور سهام

تلفن: 22913585 - 21 -0098

دورنگار:    22913575 - 21 - 0098

 

روابط عمومی

تلفن: 22913608 - 21 - 0098

دورنگار: 22913601 - 21 - 0098

 

پست الکترونیک:

info@maskanco.ir

 

 

نشانی:

تهران - خیابان میرداماد - میدان مادر - خیابان شاه نظری - شماره 8  - صندوق پستی 6334-15875

 

 نقشه شرکت