راه اندازی الکترونیک بورس بین المللی تهرانَ

راه اندازی الکترونیک بورس بین المللی تهرانَ

دکتر عبده‌تبریزی گفت: "تالا‌ر بورس در تمام استانهای کشور تا پایان دولت خاتمی راه‌اندازی خواهد شد".
وی افزود: "این تالا‌ر تاکنون در 15 استان کشور و دو شهر کرج و کیش راه‌اندازی شده است و می‌بایست تا آخر برنامه چهارم در تمام شهرها بورس راه‌اندازی می‌شد لیکن این کار در برنامه سوم انجام گرفت".
دبیرکل بورس کشور گفت: "حمایت از بورس کشور برای رقابت با کشورهای دیگر ضروری است و طبق اصل ارتباط الکترونیک، راه‌اندازی الکترونیک بورس بین‌المللی تهران از برنامه‌های آینده است".
وی افزود: "سرمایه‌گذاری خارجی در شورای بورس مصوب شده و برای تصویب به هیئت دولت تقدیم شده است".
همچنین وی آموزش افراد و کارکنان، آموزش از طریق برنامه‌های تلویزیون، برگزاری 40 کنفرانس بین‌المللی بورس، برگزاری جلسات شورای فرهنگی استانها، اختصاص صفحه‌ای از کتابهای درسی به موضوع بورس را از برنامه‌های آینده بورس کشور اعلا‌م کرد

۱ خرداد ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰