آمار گزارشهای صادره سازمان حسابرسی تا پایان خرداد 1384

آمار گزارشهای صادره سازمان حسابرسی تا پایان خرداد 1384

آخرین آمار وضعیت‌ گزارشهای صادره سازمان حسابرسی در سه‌ماهه اول سال جاری بدین شرح بوده است:
گزارشهای حسابرسی و بازرس قانونی   493
گزارش نامه مدیریت    101
ویژه      59
میاندوره‌ای    28
طرح تملیک    17
مالیاتی     7
عملیاتی      3
درصد گزارشهای با اظهارنظر مقبول 41 درصد و بااظهارنظر مردود و عدم اظهارنظر 9 درصد می‌باشد. همچنین درصد تعداد گزارشهای صادره حسابرسی و بازرسی در سه‌ماهه اول سالجاری نسبت به کل گزارشهای قابل صدور 41 درصد بوده که در مقایسه با درصد مشابه در سه‌ماهه اول سال قبل(35 درصد) نشان از افزایش سرعت گزارش‌دهی سازمان حسابرسی دارد.

۱ خرداد ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰