ارائه بسته اجاره بهای مسکن به خرداد موکول شد

ارائه بسته اجاره بهای مسکن به خرداد موکول شد
بسته اجاره بهای مسکن در حالی قرار بود تا پایان سالجاری ارائه شود که وزیر مسکن و شهرسازی در جدیدترین اظهار نظر خود از ارائه این بسته تا خرداد ماه سال آینده خبر داد.
علی نیکزاد در گفتگو با مهر درباره تدوین بسته اجاره بهای مسکن گفت: این بسته باهمکاری استاتید دانشگاه، صاحبنظران، معاونت اقتصاد مسکن و بنگاه معاملات املاک درحال تدوین است که پس از ارایه راهکارهای مناسب اعلام می شود.وی افزود: زمان اعلام بسته اجاره بهای مسکن مشخص نیست اما به طور حتم این بستهقبل از شروع فصل اجاره در خرداد ماه ارایه خواهد شد.وزیر مسکن وشهرسازی این زمان را بهترین موقع برای ارایه این بسته دانست و گفت: بسته اجاره بها باید در زمان تعطیلی مدارس و دانشگاه ها که اجاره رونق بیشتری مییابد، به بازار ارایه شود.
به گزارش مهر، تدوین بسته اجاره بها که پس از افزایش قیمت اجاره در تابستانسالجاری مطرح شد، یکی از بسته های حمایتی وزارت مسکن و شهرسازی برای کنترل اجارهبها و جلوگیری از افزایش قیمت است که مسئولان اعلام می کنند با این ارایه این بستهاز افزایش سرسام آور اجاره بها و اعمال سلیقه ای قیمت جلوگیری می شود.
موضوع تدوین اجاره بها از سوی دولت مساله ای بود که در اوایل اجرای این طرح ازسوی اتحادیه کشوری مشاوران املاک مورد انتقاد قرار گرفت و رئیس این اتحادیه باناممکن دانستن چنین امری به خبرنگار مهر گفت: اتحادیه از راهکارهای وزارت مسکن برایکنترل اجاره بها اطلاعی ندارد.مصطفی قلی خسروی افزود: شاید تنها با ابزارهای مالیاتی بتوان از افزایش اجارهبها جلوگیری کرد، در غیر اینصورت هر کار دیگری از جمله تعیین حداقل و حداکثرقیمت برای آن، عملی نیست.وی تصریح کرد: مالکیت افراد در اسلام قابل احترام است و تنها می توان خانه هایخالی را مشمول مالیات کرد تا 190 هزار خانه خالی در تهران وارد بازار مسکنشوند.
با وجود انتقادات، وزارت مسکن و شهرسازی به تدوین بسته اجاره بها پرداخت وسرانجام بخشی از جزئیات آن مطرح شد که در این بسته پیشنهاداتی مانند تغییر در نحوهمحاسبه پیش پرداخت اجاره مسکن مطرح شده است که  برهمین اساس، در صورت پرداختاجاره به صورت نقدی به ازای هر یک میلیون تومان، 20 هزار تومان در نظر گرفتهشود.
البته هنوز وزارت مسکن وشهرسازی تاریخ های متفاوتی را برای اعلام بسته اجاره بهااعلام می کند اما به نظر می رسد که فصل بعدی اجاره نشینی شاهد تغییراتی برایموجرها و مستاجران باشد.
۱۸ اسفند ۱۳۸۹ ۰۹:۳۶
خبرگزاری مهر - واحد روابط عمومی شرکت |