سرمایه‌‏گذاری مستقیم بانکها با نظارت بانک مرکزی انجام می‌‏شود

سرمایه‌‏گذاریهای مستقیم بانکها با نظارت بانک مرکزی انجام می‌‏شود و بر این اساس بانکها تنها مجاز هستند، درصد بسیار محدودی از تسهیلات را در سرمایه‌‏گذاریهای مستقیم شرکت دهند.

دکتر ولی‌‏الله سیف، مدیرعامل بانک ملی ایران، در خصوص سرمایه‌‏گذاری‌‏های مستقیم بانکها، گفت: " از سوی بانک مرکزی، نظارت‌‏هایی برای این سرمایه‌‏گذاری‌‏ها صورت می‌‏گیرد، به طوری‌‏که درصد محدودی از تسهیلات بانکی (مصارف در نظام بانکی) می‌‏تواند در سرمایه‌‏گذاری‌‏های مستقیم مورد استفاده قرار گیرد."

۲۷ شهریور ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰