تغییر نام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به پارس مسکن پردیس

تغییر نام شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به پارس مسکن پردیس

پیرو جلسه فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در تاریخ 03/03/1390 "شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس" به "شرکت پارس مسکن پردیس" تغییر نام یافت.این تغییر در روزنامه رسمی شماره 19310 مورخ 30/03/1390 منتشر شده است.

۱۴ تیر ۱۳۹۰ ۱۰:۳۱