تغییر نام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به پارس مسکن تهران

تغییر نام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به پارس مسکن تهران

پیرو جلسه مجمع فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در تاریخ 31/02/1390 نام "شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران" به "شرکت پارس مسکن تهران" تغییر یافت.این تغییر در روزنامه رسمی 19303 مورخ 21/03/1390 منتشر شده است.

۱۴ تیر ۱۳۹۰ ۱۰:۳۷