وزیر کار و امور اجتماعی از راه اندازی یک بورس جدید خبر داد

محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه آموزش کارآفرینان و ایجاد ارتباط بین آنان و سرمایه‌گذاران برای توسعه ظرفیت‌های شغلی ضروری است از راه‌اندازی بورس ایده در کشور خبر داد و گفت: " راه‌اندازی بورس ایده می‌تواند حلقه ارتباط بین سرمایه‌گذاران و کارآفرینان باشد."

۴ مهر ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰