وزارت امور اقتصادی و دارایی ضوابط خرید و فروش در دستگاههای دولتی را تدوین می کند

وزارت امور اقتصادی و دارایی ضوابط خرید و فروش در دستگاههای دولتی را تدوین می کند

وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف شد ضوابط و استانداردهای مربوط به خرید و فروش در دستگاههای دولتی نظیر مناقصه‌ها، مزایده‌ها و امور کارپردازی را تدوین کند.
تدوین این ضوابط در راستای موضوع ماده 149 قانون برنامه چهارم توسعه کشور (مصادیق نظم و انضباط اداری و مالی) و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت بازرگانی صورت می‌گیرد.
همچنین تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به سیستمهای انبارداری برای پیشگیری از خرید کالا‌های غیرضروری، حفظ، نگهداری و جلوگیری از ضایعات کالا‌های فسادپذیر، کنترل موجودیها، تامین امنیت و جلوگیری از وقوع حوادث در انبارها به وزارت اموراقتصادی و دارایی سپرده شد.
وزارت اموراقتصادی و دارایی باید در راستای تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به نحوه واگذاری کارهای خدماتی، رستوران، نظافت، تعمیرات و... به بخش خصوصی، تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به نحوه استفاده، تعمیر و نگهداری خودروهای دولتی در اختیار مدیران و کارکنان دولت، تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به ماموریت و مسافرتهای خارجی کارکنان دولت، تدوین ضوابط مربوط به ساماندهی، برگزاری، مشارکت و حمایت از همایشها، کنفرانسها و سایر تجمعات با عناوین مشابه، با سازمان مدیریت همکاری کند.
همچنین همکاری این وزارتخانه در مورد تدوین ضوابط مربوط به ماموریتهای روزانه کارکنان دولت، تدوین استانداردهای مربوط به الگوی بهره‌برداری از تجهیزات اداری، رایانه‌ای و لوازم صوتی و تصویری، تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به برگزاری و حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی و... با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضروری است.

۱ خرداد ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰