پیامهای حرفه ای سازمان حسابرسی

مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، پیامهای حرفه­ای شهریور را منتشرکرد.

عنوانهای مطروحه در این شماره عبارتند از: انتشار استانداردهای جدید برای بهبود افشای ابزارهای مالی و سرمایه، اصلاح الزامات قراردادهای ضمانت مالی توسط هیئت استانداردهای بین­المللی حسابداری، توافقات امتیاز استفاده از خدمات، کنفرانس هیئت استانداردهای بین­المللی حسابداری و هیئت استانداردهای حسابداری انگلستان تفسیر بیانیه اصول (چارچوب نظری) را برای واحدهای انتفاعی بخش عمومی منتشرکرد.

۱۱ مهر ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰