خرید سهام و اوراق مشارکت از محل سپرده های مردمی نزد بانکها، مشمول مالیات است

خرید سهام و اوراق مشارکت از محل سپرده های مردمی نزد بانکها، مشمول مالیات است

سهم هزینه‌های مربوط به خرید سهام و اوراق مشارکت و سایر درامدهای معاف از مالیات بر درامد از محل سپرده‌های مردمی نزد بانکها و موسسات اعتباری،به نسبت هزینه‌های ابرازی اشخاص محاسبه و به درامد مشمول مالیات اضافه می‌شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب اطلا‌ع واصله، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از محل سپرده‌های مردمی و یا خرید وامهای بین بانکی و همچنین سایر اشخاص حقوقی از محل منابع مالی خود اقدام به خرید اوراق مشارکت و سهام سایر شرکتها نموده و بابت اوراق و سهام یادشده، سود دریافت می‌نمایند. این درحالی است که سود سهام و اوراق مذکور از پرداخت مالیات بردرامد معاف بوده و در مجموع درامدهای مشمول مالیات اشخاص یاد‌شده منظور نمی‌گردند. براین اساس، حیدری کرد زنگنه، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، بخشنامه‌ای را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلا‌غ کرد که مطابق آن ادارات کل امور مالیاتی می‌باید در رسیدگی‌های مالیاتی اشخاص فوق، سهم هزینه‌های مربوط به خرید سهام و اوراق مشارکت و سایر درامدهای معاف از مالیات بر درامد را، به نسبت هزینه‌های ابرازی اشخاص فوق، محاسبه و به درامد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه نمایند.

۱ خرداد ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰