معرفی عضو جدید هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی

دادستـان کل کشـور در اجرای ماده 22 اساسنامه سـازمان طی نامه­ای، آقای علیرضـا رخشنـده­رو را به­عنوان عضو هیئت­عالی نظارت سازمان حسابرسی تعیین و معرفی کردند.

در نامه ایشان بر اجرای وظایف قانونی از جمله جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی و با حصول اطمینان از حسن اجرای امور و تعقیب و اقدامات لازم در مورد متخلفین تأکید شده است.
۱ آبان ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰