تقسیم 350 ریال سود توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام)

 برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ( سهامی عام)

در تاریخ 28/9/90 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

 

(سهامی عام) در محل سالن اجتماعات مرکز بهره وری نیروی انسانی با حضور بیش از 88

 

درصد سهامداران برگزار گردید. در این جلسه پس از قرائت تکالیف و دستور جلسه تصمیمات زیر

 

با صلوات توسط حاضرین به تصویب رسید و مقرر گردید مبلغ 350 ریال بابت هر سهم پرداخت شود.

 

1-صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/1390به تصویب رسید.

 

2-معاملات انجام شده مشمول ماده 129 قانون تجارت در سال مالی مزبور به شرح مندرج در یاداشت 31 صورتهای مالی تنفیذ شد.

 

3-سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به ترتیب به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای یکسال دیگر انتخاب شدند.

 

4-روزنامه خراسان برای نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

 

 

 

 

 

 

مجمع شمال شرق

 

۳ دی ۱۳۹۰ ۱۱:۰۴
روابط عمومی |