آمار عملکرد 7 ماهه سازمان حسابرسی

طبق اطلاعات منتشره مدیریت تحول و نوسازی آخرین آمار گزارشهای صادره 7 ماهه اول سال جاری به قرار زیر است:

حسابرسی و بازرس­قانونی           1180

نامه مدیریت                                295

مالیاتی                                      643

طرح تملک                                  39

افزایش(کاهش)سرمایه                 133

ویژه و میاندوره­ای                          46

حسابرسی عملیاتی                    9

2345

 از گزارشهای صادره در 7 ماهه اول سال 35 درصد مقبول، 58 درصد مشروط و 7 درصد مردود و عدم­اظهارنظر بوده که براین اساس گزارشهای مطلوب نسبت به دوره مشابه سال قبل 6 درصد افزایش و گزارشهای مردود و عدم­اظهارنظر 2درصد کاهش نشان می­دهد.

۹ آبان ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰