پرسش، و پاسخ کمیته فنی سازمان حسابرسی

کمیته فنی سازمان حسابرسی شصت و چهارمین پاسخ به پرسشهای فنی را منتشر کرد سوال مطروحه این بوده­است: «در مواردی که واحد سرمایه­پذیر، واحد فرعی یا وابسته واحد سرمایه­گذار نیست، اما هر دو تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه مشترک یک واحد تجاری اصلی هستند، آیا واحد سرمایه­گذار می­تواند تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی واحد سرمایه­پذیر را به عنوان رویداد تعدیلی محسوب و درآمد سود سهام را بر این مبنا شناسایی کند؟»

۱۶ آبان ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰