افتتاح بخشی از پروژه مسکن مهر پردیس (احداث شده توسط شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن) با حضور رئیس جمهور

به گزارش روابط عمومی شرکت: در روز شنبه مورخ 27/12/90 با حضور ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد، تعداد 4000 واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس به بهره برداری رسید. بنا بر این گزارش، بخشی از پروژه های افتتاح شده توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن احداث گردیده است. دراین مراسم جناب آقای مهندس نیلی مدیر محترم عامل و همچنین جمعی از معاونین و مدیران شرکت حضور داشتند.

افتتاح مسکن مهر پردیس    

 افتتاح مسکن مهر پردیس

 

افتتاح مسکن مهر شهر جدیدیردیس

 

افتتاح مسکن مهر پردیس توسط رئیس جمهور 

  فتتاح مسکن مهر پردیس توسط رئیس جمهور  

۲۷ اسفند ۱۳۹۰ ۱۶:۰۵