بازدید وزیر محترم راه و شهر سازی جناب آقای مهندس نیکزاد به همراه مهندس علیرضا نیلی از پروژه مسکن مهر زنجان

 به گزارش روابط عمومی شرکت : در تاریخ 16/01/91 جناب آقای مهندس نیکزاد وزیر محترم راه و شهرسازی

به همرا مدیریت محترم عامل شرکت ،جناب آقای مهندس علیرضا نیلی از روند پیشرفت پروژه مسکن مهر زنجان

بازدید به عمل آوردند

بازدید وزیر مسکن از زنجان

  

بازدید وزیر مسکن از زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید وزیر مسکن از زنجان 

۲۳ فروردین ۱۳۹۱ ۱۱:۱۷