انتخاب اعضای موظف هیئت مدیره

انتخاب اعضای موظف هیئت مدیره

در جلسه شورای‌عالی جامعه مورخ 17/1/1384، از نفرات پیشنهادی دبیرکل جامعه آقایان دکتر علی‌اصغر کبوته و ناصر محامی به سمت اعضای موظف هیئت‌مدیره برگزیده شدند. در این جلسه مقرر شد جهت تکمیل اعضای هیئت‌مدیره نفرات دیگری به شورا معرفی گردند. همچنین در پی استعفای آقای غلا‌مرضا سلا‌می از عضویت در شورایعالی، مقرر شد از نفر اول گروه علی‌البدل آقای خسرو پورمعمار جهت شرکت در جلسات آتی دعوت شود.

۱ خرداد ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰