اعضای انجمن حسابرسان داخلی از مرز 110000 نفر گذشت

انجمن حسابرسان داخلی (IIA) در سال 1941 تعداد 24 عضو داشت و اکنون 64 سال بعد، تعداد اعضا از مرز 110000 نفر فراتر رفته­است. رشد انجمن در نتیجه تعهد اعضا به حرفه حسابرسی داخلی و همچنین تلاش انجمن در انجام تحقیق، ارائه رهنمود، صدور گواهی­نامه، و خدمات آموزشی است.

۲۲ آبان ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰