بازتاب اخبار شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در هفته نامه «بانک و مسکن»06/06/91

اخبار «معرفی اعضای جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق و شمال غرب» و «بازدید مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن از پروژه های شرکت های تابعه» انعکاس ویژه ای در هفته نامه «بانک و مسکن» داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، هفته نامه بانک و مسکن در شماره 424 مورخ 4 شهریورماه امسال خود صفحات 2 و 7 را به بازتاب اخبار شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن اختصاص داده است.

بر این اساس، خبر «معرفی اعضای جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق و شمال غرب» در صفحه 2 و خبر

«بازدید مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن از پروژه های شرکت های شمال شرق و پردیس» در صفحه 7 منتشر شده است.

تصویر صفحات 2 و 7 هفته نامه در ادامه آمده است:

بازتاب اخبار شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در هفته نامه «بانک و مسکن»

بازتاب اخبار شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در هفته نامه «بانک و مسکن»  

۱۲ شهریور ۱۳۹۱ ۱۰:۳۱