بازتاب اخبار شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در هفته نامه «بانک و مسکن»6/10/91

اخبار «تشکیل کمیته حسابرسی داخلی گروه سرمایه گذاری مسکن» و «گزارشی از مجامع عمومی عادی سالانه شرکت های تابعه» انعکاس ویژه ای در هفته نامه «بانک و مسکن» داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، هفته نامه بانک و مسکن در شماره 441 مورخ 2 دیماه امسال، صفحات 4 و 10 را به بازتاب اخبار شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن اختصاص داده است.

بر این اساس، خبر «تشکیل کمیته حسابرسی داخلی گروه سرمایه گذاری مسکن»  در صفحه 4 و خبر «گزارشی از مجامع عمومی عادی سالانه شرکت های تابعه» در صفحه 10 منتشر شده است.

تصویر صفحات4 و 10 هفته نامه در ادامه آمده است:

بازتاب خبر برگزاری مجامع شرکت ها در هفته نامه بانک 

بازتاب خبر برگزاری مجامع شرکت ها در هفته نامه بانک 

۶ دی ۱۳۹۱ ۱۴:۴۶