بازتاب خبر «گروه سرمایه گذاری مسکن» در شماره 450 هفته نامه «بانک و مسکن»12/12/91

هفته نامه «بانک و مسکن» خبر ورود شرکت های زیرمجموعه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به بورس را بازتاب داده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، هفته نامه بانک و مسکن در شماره450 مورخ 25 اسفندماه امسال، صفحه 6 خود را به بازتاب خبر شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن اختصاص داده است.

تصویر صفحه 6 هفته نامه در ادامه آمده است:

بازتاب خبر «گروه سرمایه گذاری مسکن» در شماره 450 هفته نامه «بانک و مسکن»12/12/91 

۱۲ اسفند ۱۳۹۱ ۱۱:۲۹
روابط عمومی |