بازتاب خبر مجمع سالانه«گروه سرمایه گذاری مسکن» در شماره 453 هفته نامه «بانک و مسکن»18/1/92

هفته نامه «بانک و مسکن» خبر مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن را بازتاب داده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، هفته نامه بانک و مسکن در شماره 453 مورخ 26 اسفندماه امسال، صفحه 9 خود را به بازتاب خبر شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن اختصاص داده است.

تصویر صفحه 9هفته نامه در ادامه آمده است:

بازتاب خبر مجمع در نشریه بانک 

۱۹ فروردین ۱۳۹۲ ۱۵:۱۷
روابط عمومی |