بازتاب خبر افزایش سرمایه 100 درصدی «شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق» در شماره 458 هفته نامه «بانک و مسکن»22/02/92

هفته نامه «بانک و مسکن» خبر مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن را بازتاب داده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، هفته نامه بانک و مسکن در شماره 458 مورخ 21 اردیبهشت ماه امسال، صفحه نخست و چهارم خود را به بازتاب خبر شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن اختصاص داده است.

تصویر صفحه 4 هفته نامه در ادامه آمده است:

بازتاب افزایش سرمایه شمال شرق در هفته نامه بانک 

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۰:۰۲
روابط عمومی |