بازتاب خبر جلسه معارفه و عرضه سهام «شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب» در فرابورس در شماره 460 هفته نامه «بانک و مسکن»05/03/92

هفته نامه «بانک و مسکن» دو خبر برگزاری جلسه معارفه سهام «شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب» برای فعالان بازار و عرضه سهام این شرکت در فرابورس را بازتاب داده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، هفته نامه بانک و مسکن در شماره 460 مورخ 4 خردادماه امسال، صفحه 9 خود را به بازتاب خبر شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن اختصاص داده است.

تصویر صفحه 9 هفته نامه در ادامه آمده است:

بازتاب خبر جلسه معارفه و عرضه سهام «شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب» در فرابورس 

۵ خرداد ۱۳۹۲ ۱۴:۴۹
روابط عمومی |