دانش آموزان ممتاز مقاطع مختلف تحصیلی فرزندان پرسنل هلدینگ، شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(91-92)26/04/92

دانش آموزان ممتاز مقاطع مختلف تحصیلی فرزندان پرسنل هلدینگ، شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(91-92)26/04/92
مدیریت روابط عمومی، ضمن تبریک به این عزیزان و آرزوی توفیقات روز افزون ،اسامی آنها را به شرح ذیل اعلام می دارد.
اسامی دانش اموزان ممتاز هلدینگ 
۲۶ تیر ۱۳۹۲ ۱۵:۱۶
روابط عمومی |