بازتاب خبر بازدید مدیرعامل « گروه سرمایه گذاری مسکن» از نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در شماره 468 هفته نامه «بانک و مسکن»29/04/92

هفته نامه «بانک و مسکن» دو خبر بازدید مدیرعامل « گروه سرمایه گذاری مسکن» از نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و برگزاری سومین هم اندیشی مدیران گروه سرمایه گذاری مسکن در تبریز را بازتاب داده است.
 

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، هفته نامه بانک و مسکن در شماره 468 مورخ 29 تیرماه امسال، صفحه 5 خود را به بازتاب اخبار شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن اختصاص داده است.

تصویر صفحه 5 هفته نامه در ادامه آمده است:

بازتات بازدید مدیر عامل از نمایشگاه صنعت ساختمان 

۳۰ تیر ۱۳۹۲ ۱۲:۴۹
روابط عمومی |