گروه سرمایه گذاری مسکن در نخستین همایش و نمایشگاه ساخت و ساز استاندارد و فرصتهای سرمایه گذاری در مدیریت شهری حضور خواهد داشت27/06/92

گروه سرمایه گذاری مسکن در نخستین همایش و نمایشگاه ساخت و ساز استاندارد و فرصتهای سرمایه گذاری در مدیریت شهری که 9 لغایت 10مهرماه 92در برج میلاد برگزار میگردد حضور خواهد داشت .

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ،نخستین همایش و نمایشگاه ساخت و ساز استاندارد و فرصتهای سرمایه گذاری در مدیریت شهری9 لغایت 10 مهرماه 92 در برج میلاد برگزار می گردد. که ساعت بازدید از نمایشگاه 9 الی 21 می باشد.

روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن پیشاپیش مقدم بازدید کنندگان محترم  را از غرفه شرکت گرامی می دارد.

نمایشگاه ساخت و ساز استاندارد 

نمایشگاه ساخت و ساز استاندارد 

۲۷ شهریور ۱۳۹۲ ۰۹:۱۲