آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ( سهامی عام) در روز نامه دنیای اقتصاد تاریخ 18/07/92

اصلاحیه 

دعوت مجمع 

۲۲ مهر ۱۳۹۲ ۱۵:۱۵
روابط عمومی |