بازتاب خبر پذیرش سهام دو شرکت زیرمجموعه « گروه سرمایه گذاری مسکن» در فرابورس در شماره 487 هفته نامه «بانک و مسکن»19/09/92

هفته نامه «بانک و مسکن» خبر پذیرش سهام دو شرکت زیرمجموعه « گروه سرمایه گذاری مسکن» در فرابورس را بازتاب داده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، هفته نامه بانک و مسکن در شماره 487 مورخ 9 آذرماه امسال، صفحه 2 خود را به بازتاب اخبار شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن اختصاص داده است.

تصویر صفحه 2 هفته نامه در ادامه آمده است:

بازتاب خبر  ورود 2 شرکت به بورس 

۲۰ آذر ۱۳۹۲ ۰۹:۰۲
روابط عمومی |