بیشترین و کمترین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در تهران

بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در بهار امسال معادل 46 میلیون و 964 هزار ریال و کمترین مربوط به منطقه 20 با 9میلیون و 925 هزار ریال بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نتایج اولیه طرح آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن در میان 22 منطقه شهر تهران توسط مرکز آمار ایران انجام و مشخص شد، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در بهار امسال مربوط به منطقه یک با 46 میلیون و 964 هزار ریال و کمترین قیمت مربوط به منطقه 20 با 9میلیون و 925 هزار ریال بوده است.
همچنین در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده، 123 هزار و 989ریال در منطقه یک و کمترین آن 78272 ریال در منطقه 19 بوده است.
حداقل، حداکثر و متوسط قیمت اجاره بهای مسکن در شهر تهران در بهار امسال نیز توسط مرکز آمار مشخص و اعلام شده است.
کمترین قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی 5 میلیون و 750 هزار ریال و بیشترین قیمت 90 میلیون ریال بوده است.
اجاره بهای پرداخت ماهانه یک مترمربع زیربنای مسکونی 968 ریال و بیشترین اجاره بها 418 هزار و 919 ریال بوده است.
مبلغ ودیعه بابت یک متر مربع زیربنای مسکونی 13هزار و 333 ریال و بیشترین مبلغ ودیعه بابت یک متر مربع زیربنای مسکونی 10 میلیون و 666 هزار ریال و 667 ریال بود.

۱۹ آبان ۱۳۸۷ ۲۳:۲۸
خبرگزاری فارس |