تغییر نام دو شرکت زیرمجموعه «گروه سرمایه گذاری مسکن»14/10/92

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده، نام های دو شرکت زیرمجموعه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن تغییر یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، سهامداران شرکت پارس مسکن البرز از شرکت های تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 23 مهرماه امسال، با تغییر نام این شرکت به «شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز» موافقت کردند.

هم چنین در مجمع عمومی فوق العاده دیگری که در تاریخ 25 آذرماه امسال برگزار شد، نام شرکت «پارس مسکن الوند» به «سرمایه گذاری مسکن الوند» تغییر کرد.

 

۱۴ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۱۱
روابط عمومی |