دستور جلسه مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 30/09/1392 شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن01/11/92

در راستای تشکیل مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 30/09/1392 شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن که مقرر گردید در اوایل اسفند ماه سال 1392 برگزار گردد، بدینوسیله دستور جلسه مجمع مزبور بر اساس تبصرهء 2 مادهء 22 اساسنامه شرکت بشرح ذیل اعلام میگردد:

1-   استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت.

2-   تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان آذرماه 1392.

3-   اخذ تصمیم در مورد تخصیص و تقسیم سود سهام.

4-   انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی بعد.

5-   انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی­های شرکت.

6-   انتخاب اعضای هیأت مدیره.

7-   سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می­باشد.

۲۸ دی ۱۳۹۲ ۲۰:۱۱