بازتاب خبر مجمع « گروه سرمایه گذاری مسکن» در هفته نامه «بانک و مسکن»21/12/92

هفته نامه «بانک و مسکن» خبر برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه گروه سرمایه گذاری را به همراه دو خبر دیگر بازتاب داده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، هفته نامه بانک و مسکن در شماره 501 مورخ 17اسفندماه امسال، صفحه نخست و 7 خود را به بازتاب اخبار مجمع هلدینگ، برگزاری پنجمین همایش مدیران در تهران و تغییرات هیات مدیره سرمایه گذاری مسکن جنوب اختصاص داده است.

 

تصویر صفحه نخست و 7هفته نامه در ادامه آمده است:

بازتاب خبر در هفته نامه بانک 

بازتاب خبر در هفته نامه بانک 

۲۱ اسفند ۱۳۹۲ ۱۴:۱۶