بازتاب سخنرانی مهندس معزی در همایش مدیران ارشد بانک مسکن در هفته نامه «بانک و مسکن»09/02/93

هفته نامه «بانک و مسکن» متن سخنرانی مهندس ایرج معزی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در نخستین همایش فصلی مدیران ارشد بانک مسکن را در شماره جدید خود، منتشر کرده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، هفته نامه بانک و مسکن در شماره 505 مورخ 6 اردیبهشت ماه امسال، صفحه 12 خود را به بازتاب سخنرانی مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در نخستین همایش فصلی مدیران ارشد بانک مسکن که در اصفهان برگزار شده بود، اختصاص داده است.

تصویر صفحه 12 نامه در ادامه آمده است:

مدیر عامل 

۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۵:۱۳
روابط عمومی |