بازتاب خبر ششمین هم اندیشی فصلی مدیران «گروه سرمایه گذاری مسکن» در هفته نامه «بانک و مسکن»01/04/93

هفته نامه «بانک و مسکن» خبر برگزاری ششمین هم اندیشی فصلی مدیران شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن را بازتاب داده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، هفته نامه بانک و مسکن در شماره 513 مورخ 31 خردادماه امسال، صفحه جلد و دوم خود را به بازتاب برگزاری ششمین همایش مدیران گروه سرمایه گذاری مسکن و شرکت های تابعه در بندر انزلی، اختصاص داده است.

تصویر صفحه جلد و دوم هفته نامه در ادامه آمده است:

خبر هم اندیشی 

بازتاب هم اندیش در هفته نامه بانک و مسکن 

۱ تیر ۱۳۹۳ ۱۱:۱۷
مدیریت روابط عمومی |