بازتاب خبر صدور احکام اعضای هیات مدیره «گروه سرمایه گذاری مسکن» در هفته نامه «بانک و مسکن»7/4/93

هفته نامه «بانک و مسکن» خبر صدور احکام اعضای هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن را در شماره جدید خود منشر کرده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، هفته نامه بانک و مسکن در شماره 514 مورخ 7 تیرماه 93، صفحه 4 خود را به بازتاب خبر احکام عضویت 5 عضو هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، اختصاص داده است.

تصویر صفحه 4 هفته نامه در ادامه آمده است:

بازتاب خبر در هفته نامه 

 

۸ تیر ۱۳۹۳ ۱۲:۲۱
روابط عمومی |