بازتاب خبر جلسه معارفه فرابورسی «سرمایه گذاری مسکن زاینده رود» در هفته نامه «بانک و مسکن»10/06/93

جلسه معارفه شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود جهت عرضه در فرابورس در شماره تازه هفته نامه بانک و مسکن منتشر شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، هفته نامه بانک و مسکن در شماره 523 مورخ 8 شهریورماه 93، صفحه 2خود را به بازتاب خبر نشست معارفه قبل از عرضه سرمایه گذاری مسکن زاینده رود، اختصاص داده است.

تصویر صفحه 2 هفته نامه در ادامه آمده است:

خبر ورود زاینده رود در فرابوری هفته نامه 

۱۰ شهریور ۱۳۹۳ ۱۳:۰۰