مجمع صندوق سرمایه‌ گذاری زمین و ساختمان مسکن شمالغرب تشکیل 94/10/12

مجمع صندوق سرمایه‌ گذاری زمین و ساختمان مسکن شمالغرب در شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ مجمع صندوق سرمایه‌ گذاری زمین و ساختمان مسکن شمالغرب روز شنبه مورخ پنچم دیماه 1394 با حضور 79/91 درصد از سهامداران در محل قانونی صندوق،  شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن تشکیل شد.


صندوق شمالغرب

پس از رسمیت جلسه هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند:

مهندس محسن قالیچه باف به عنوان رییس، محمد مهدی نادری نور عینی به عنوان ناظراول ، کاوه دلسوز مرغوب به عنوان ناظر دوم، و علیرضا مخصوصی به عنوان منشی تعیین گردیدند.

در ادامه مجمع با تغییر بازار گردان صندوق از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شرکت تامین سرمایه آباد مسکن موافقت نمود

 
۱۳ دی ۱۳۹۴ ۱۰:۴۰