اطلاعیه در خصوص انتخاب اعضای جدید هیات مدیره در جلسه مجمع عمومی - 941105

بسمه تعالی 
اطلاعیه
به استناد تبصـره 2 ماده 22 اساسنامه به اطلاع سهامـداران محتـرم می رساند انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت جزو دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که در اسفند ماه برگزار خواهد شد می باشد.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
2- تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 1394
3- اخذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام 
4- انتخاب هیات مدیره 
5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی بعد
6- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
7- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
تاریخ دقیق برگزاری مجمع عمومی سالانه متعاقباً اعلام خواهد شد.
هیئت مدیره
۵ بهمن ۱۳۹۴ ۰۸:۵۳