تحلیل بازار مسکن در ماهنامه بورس امروز

چاپ مقاله دکتر سعید سعادتمند، مدیر توسعه بازار شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در ماهنامه بورس امروز در آبان ماه 1395

تحلیل بازر مسکن سعید سعادتمند

۴ آبان ۱۳۹۵ ۱۱:۳۸