بازتاب سخنرانی محمدرضا امینی در همایش مدیران ارشد بانک مسکن

بازتاب سخنرانی مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن در همایش مدیران ارشد بانک مسکن؛ هفته نامه بانک و مسکن، شماره 628، هشتم آبان ماه 1395

بازتاب سخنرانی مدیر عامل در همایش مدیران بانک مسکن

۹ آبان ۱۳۹۵ ۱۰:۱۷