رشد 83 درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن

خبرگزاری فارس: مجموع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری در سه ماه اول سال گذشته به قیمت جاری 77 هزار میلیارد و 554 میلیون ریال بوده است که نسبت به سه ماه اول سال 86 حدود 4/83 درصد رشد نشان می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از کل مبلغ سرمایه‌گذاری مزبور ساختمان‌های «مسکونی» با 82 درصد بیشترین سهم را داشته است.
بنابراین گزارش، 9/44 درصد از سرمایه‌گذاری فوق در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی انجام پذیرفته است که به ترتیب با 9/30 درصد، 3/8 درصد و 7/5 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. در مقایسه با سه ماهه اول سال 1386، سرمایه‌گذاری مزبور در هر یک از استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب 6/103 درصد، 4/85 درصد و 6/47 درصد افزایش داشته است.

*ساختمان‌های شروع شده

در سه ماهه اول سال 1387، احداث 77701 دستگاه ساختمان توسط بخش خصوصی در مناطق شهری ایران شروع گردیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 1/7 درصد افزایش داشته است. برای این ساختمان‌ها حدود 99466 میلیارد ریال هزینه و 8/34 میلیون متر مربع سطح کل زیربنای طبقات پیش بینی شده است.
در سه ماهه مورد گزارش، متوسط هزینه‌ بنای ساختمان‌های شروع شده حدود 1280 میلیون ریال، میانگین سطح کل زیربنای آنها 447 متر مربع و هزینه یک متر مربع بنای این ساختمان‌ها 9/2 میلیون ریال بوده است که نسبت به سه ماهه اول سال 1386، به ترتیب 2/80 درصد، 5/22 درصد و 9/46 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در سه ماهه اول سال 1387، از کل تعداد ساختمان‌های شروع شده در مناطق شهری ایران، 7/12 درصد به استان تهران، 3/9 درصد به استان خراسان رضوی و 6/8 درصد به استان اصفهان تعلق داشته است.
در استان تهران، تعداد 9861 دستگاه ساختمان با حدود 28677 میلیارد ریال هزینه پیش بینی شده و 0/8 میلیون متر مربع سطح کل زیربنای طبقات شروع به احداث گردید که تعداد آنها نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/48 درصد افزایش داشته است.
در استان خراسان رضوی، احداث 7256 دستگاه ساختمان با حدود 4211 میلیارد ریال هزینه پیش‌بینی شده و حدود 7/1 میلیون متر مربع سطح کل زیربنای طبقات شروع گردید که تعداد آنها نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/12 درصد کاهش داشته است.
در استان اصفهان، تعداد 6648 دستگاه ساختمان با حدود 8394 میلیارد ریال هزینه پیش‌بینی شده و حدود 1/3 میلیون متر مربع سطح کل زیربنای طبقات شروع به احداث گردید که تعداد آن‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/6 درصد کاهش داشته است.
۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ ۱۴:۳۹