بازتاب هم‌اندیشی مدیران گروه سرمایه گذاری مسکن در هفته نامه بانک و مسکن

خبر دوازدهمین هم اندیشی مدیران گروه سرمایه گذاری مسکن در شماره 630 مورخ 22 آبان ماه در هفته نامه بانک و مسکن به چاپ رسید

بازتاب اخبار گروه در هفته نامه بانک

۲۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۰:۰۷