جلسه بررسی عملکرد «شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود» برگزار شد

با حضور مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن و معاونین، جلسه بررسی عملکرد شش ماهه شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده‌رود در دفتر آن شرکت در اصفهان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود؛ جلسه عملکرد شش ماهه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود درتاریخ 2 اردیبهشت 96 دراصفهان با حضور محمدرضا امینی، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن ومعاونین ایشان وهمچنین اعضای هیات مدیره, مدیرعامل ومعاونین شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود برگزار گردید.
شایان ذکر است پس از اتمام جلسه عملکرد، امینی و هیات همراه از پروژهای این شرکت در اصفهان و شهرکرد بازدید بعمل آوردند و از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه‌ها قرار گرفتند.

عملکرد زاینده رود اردیبهشت 96

عملکرد زاینده رود اردیبهشت 96

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۶:۰۳